برگزاري نشست مشترک اعضای کميته عالی نظام پيشنهادها و دبيران كميته‌هاي تخصصي نظام پيشنهادها

نشست مشترک اعضای کميته عالی نظام پيشنهادها و دبيران كميته‌هاي تخصصي نظام پيشنهادها روز چهارشنبه مورخ 24/08/1391 در محل سالن شورا واقع در طبقه سوم سازمان مركزي برگزار گرديد. در اين نشست ابتدا جناب آقاي دكتر خادمي به‌عنوان رييس كميته عالي نظام پيشنهادهاي دانشگاه به­صورت اجمالي گزارش عملکرد كميته‌هاي تخصصي نظام پيشنهادها در شش‌ماهه اول سال 1391 را ارايه نمودند. در ادامه، دبيران محترم كميته‌هاي تخصصي به بحث و تبادل نظر پرداختند كه از اين ميان مي‌توان به تاكيد بر ضرورت اجراي پيشنهادهاي پذيرفته شده، برگزاري منظم گردهمايي‌هاي دبيران كميته‌هاي تخصصي نظام پيشنهادها، تقدير از مجريان برگزيده و افزايش انگيزه در دبيران و پيشنهاددهندگان اشاره نمود. در بخش پاياني اين نشست از دبيران برتر كميته‌هاي تخصصي نظام پيشنهادها در شش ماهه دوم سال 1390 و شش ماهه اول سال 1391 تقدير به‌عمل آمد.

دبيران برتر شش ماهه دوم سال 1390

  • رتبه اول: سركار خانم انسيه اكبري معيني (دبير محترم كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي معاونت اداري و مالي دانشگاه)
  • رتبه دوم: جناب آقاي رضا تاتاري (دبير محترم كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي دانشكده تربيت‌بدني و علوم ورزشي)
  • رتبه سوم: سركار خانم مليحه آريامنش (دبير محترم كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي دانشكده ادبيات و علوم انساني)

 

دبيران برتر شش ماهه اول سال 1391

  • رتبه اول: جناب آقاي احسان سالاري (دبير محترم كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي معاونت طرح و برنامه دانشگاه)
  • رتبه دوم: جناب آقاي سيد محمد بينش (دبير محترم كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي)
  • رتبه سوم: سركار خانم انسيه اكبري معيني (دبير محترم كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي معاونت اداري و مالي دانشگاه)

 

برگزاري نشست مشترک اعضای کميته عالی نظام پيشنهادها و دبيران كميته‌هاي تخصصي نظام پيشنهادها

برگزاري نشست مشترک  اعضای کمیته عالی نظام پیشنهادها و دبیران كميته‌هاي تخصصي نظام  پيشنهادها

dبرگزاري نشست مشترک اعضای کميته عالی نظام پيشنهادها و دبيران كميته‌هاي تخصصي نظام پيشنهادها