برگزاري نشست مشترک گروه فرآيندها و ساختار و گروه منابع انساني (معاونت طرح و برنامه دانشگاه فردوسي مشهد) با گروه بهبود روش‌ها (معاونت برنامه‌ريزي و توسعه شهرداري مشهد)

نشست مشترک گروه فرآيندها و ساختار و گروه منابع انساني (معاونت طرح و برنامه دانشگاه فردوسي مشهد) با گروه بهبود روش‌ها (معاونت برنامه‌ريزي و توسعه شهرداري مشهد) با هدف تبادل تجربيات در زمينه بهبود فرآيندها و نظام پيشنهادها، روز چهارشنبه مورخ 1391/08/09 در محل سالن جلسات معاونت طرح و برنامه دانشگاه برگزار گرديد. در اين نشست ابتدا مدير محترم فرآيندها و ساختار دانشگاه به معرفي اين گروه و نقش آن در تحقق سند راهبردي و چشم‌انداز 10 ساله دانشگاه فردوسي مشهد پرداختند و سپس اقدامات انجام شده در اين گروه را در قالب مستندسازي، بهبود مستمر و بهبود آني تشريح نمودند. در ادامه اعضاي دبيرخانه كميته عالي نظام پيشنهادها به معرفي سامانه الكترونيكي نظام پيشنهادها پرداخته و فرآيند دريافت و بررسي پيشنهادها را معرفي نمودند. در پاپان جلسه، پس از پاسخگويي به سوالات مطرح شده از سوي رييس و مسئول دبيرخانه كيفيت شهرداري مشهد، گروه بهبود روش‌هاي شهرداري مشهد به ضرورت آشنايي بيشتر با فعاليت‌هاي معاونت طرح و برنامه دانشگاه تاكيد نموده و خواستار برگزاري نشست‌هاي مشترك ديگري در اين زمينه شدند.

برگزاري نشست مشترک گروه فرآيندها و ساختار  و گروه منابع انساني  (معاونت طرح و برنامه دانشگاه فردوسي مشهد)   با گروه بهبود روش‌ها  (معاونت برنامه‌ريزي و توسعه شهرداري مشهد)