اطلاعيه تعيين حدنصاب نمره قبولي در آزمون دوره‌هاي آموزش مجازي فراسا

قابل توجه اعضاي محترم هيأت علمي و كاركنان محترم دانشگاه

به اطلاع مي‌رساند بر اساس آيين نامه اجرايی دوره‌های آموزشی منابع انسانی دانشگاه و همچنين با توجه به عدم تناسب حد نصاب نمره قبولی آزمون در سيستم آموزش مجازی فراسا با شرايط دانشگاه، پس از بررسی‌هاي صورت گرفته در کميته راهبری و توانمندسازی منابع انسانی، حد نصاب نمره قبولی در آزمون نهايي دوره های آموزش مجازی فراسا، نمره  14 تصويب گرديد.
لازم به ذکر است صدور گواهينامه منوط به کسب حد نصاب نمره قبولی در آزمون نهايي و ساعت حضور در سيستم به ميزان تعيين شده برای هر دوره می باشد. در ضمن گواهينامه تمامی دوره‌های آموزش مجازی در پايان سال صادر خواهد گرديد.