چهل و هشتمين شماره نشريه سامان مديريتی با عنوان "هوشمندي رقابتي" منتشر شد

هوش مندی رقابت ی مفهوم جدیدی نیست. سازمان ها همیشه سعی داشته اند بدانند كه رقبای آنها چه می كنند.این مفهوم از دهه 1980 جای خود را در محافل دانشگاهی...

 

ورود به صفحه نشريه سامان