برگزاري اولين كارگاه آموزشي "آشنايي با قوانين و سيستم الكترونيكي آموزانه مدرسين" براي كارشناسان محترم آموزشي دانشكده‌ها

به منظور استفاده بهينه از منابع در راستاي ارتقاي كيفيت آموزش و پژوهش، معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه بازطراحي فرايند آموزانه مدرسين را در دستور كار خود قرار داد و مطالعه اين مهم را به معاونت طرح و برنامه محول نمود. در اين راستا، معاونت محترم طرح و برنامه نسبت به آسيب‌شناسي فرآيند، جمع‌آوري اطلاعات، تحليل اطلاعات و طراحي سيستم مبتني بر نظرسنجي جمعي از اعضاي محترم هيات علمي، مديران مسئول و كارشناسان مربوطه اقدام نمود. مدل بازطراحي‌شده پس از پياده‌سازي الكترونيكي توسط كارشناسان محترم مركز اطلاعات، آمار و امور رايانه‌اي، به‌صورت آزمايشي به اجرا درآمد و اصلاحات لازم در مدل اعمال گرديد.

براساس نظر معاون محترم آموزشي و تحصيلات تكميلي و معاون محترم پژوهش و فناوري، مقرر گرديد بخش آموزشي اين مدل از ابتداي نيمسال اول و بخش پژوهشي آن از ابتداي نيمسال دوم سال تحصيلي 92-1391 اجرا گردد. بدين منظور اولين كارگاه آموزشي "آشنايي با قوانين و سيستم الكترونيكي آموزانه مدرسين" براي كارشناسان محترم آموزشي دانشكده‌ها در روز سه شنبه مورخ 24/11/91 ساعت 10 الي 14 در محل سالن مديريت امور اداري و پشتيباني برگزار گرديد.

 DSC03384