برگزاري دومين جلسه اطلاع‌رساني و آموزشي "آشنايي با قوانين و سيستم الكترونيكي آموزانه مدرسين" براي مديران محترم گروه‌ها

به منظور استفاده بهينه از منابع و در راستاي ارتقاي كيفيت آموزش و پژوهش، معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه بازطراحي فرايند آموزانه مدرسين را در دستور كار خود قرار داد و مطالعه اين مهم را به معاونت طرح و برنامه محول نمود. در اين راستا، معاونت محترم طرح و برنامه نسبت به آسيب‌شناسي فرآيند مبتني بر نظرسنجي جمعي از اعضاي محترم هيات علمي، مديران مسئول و كارشناسان مربوطه؛ جمع‌آوري اطلاعات، تحليل اطلاعات و طراحي سيستم اقدام نمود. مدل بازطراحي‌شده پس از پياده‌سازي الكترونيكي توسط كارشناسان محترم مركز اطلاعات، آمار و امور رايانه‌اي، به‌صورت آزمايشي به اجرا درآمد و اصلاحات لازم در مدل اعمال گرديد.

براساس نظر معاون محترم آموزشي و تحصيلات تكميلي و معاون محترم پژوهش و فناوري، مقرر گرديد اين سيستم از ابتداي نيمسال اول سال تحصيلي 92-1391 اجرا گردد. بدين منظور دومين جلسه اطلاع‌رساني و آموزشي "آشنايي با قوانين و سيستم الكترونيكي آموزانه مدرسين" مختص مديران محترم گروه‌ها در روز شنبه مورخ 05/12/91 ساعت 12 الي 14 در محل سالن شوراي دانشگاه برگزار گرديد.

DSC03120 DSC03123