انجام سنجش اثربخشي دوره‌هاي آموزشي بر مبناي سطح سوم مدل كرك پاتريك براي اولين بار توسط معاونت طرح و برنامه (گروه منابع انسانی- زیر گروه آموزش)

معاونت طرح و برنامه (گروه منابع انسانی- زیر گروه آموزش) به منظور اطمينان از تحقق اهداف تعريف‌شده براي هر يك از دوره‌هاي آموزشي برگزار شده، از سال 1388 اقدام به سنجش اثربخشي دوره‌هاي آموزشي نموده است. سنجش اثربخشي دوره‌هاي آموزشي در دانشگاه فردوسي مشهد بر مبناي مدل كرك پاتريك انجام مي‌گيرد. معاونت طرح و برنامه علاوه بر سنجش اثربخشي دوره‌هاي آموزشي در سطح اول (واكنش) و دوم (يادگيري) مدل كرك پاتريك، براي اولين بار اقدام به سنجش اثربخشي برمبناي سطح سوم (تغيير رفتار) در اين مدل براي چهار دوره آموزشي كه توسط كميته راهبري آموزش و توانمندسازي منابع انساني دانشگاه فردوسي انتخاب گرديد، نموده است. اين دوره‌ها كه در شش ماهه اول سال 1391 برگزار شدند عبارتند از: "مبانی و اصول برنامه‌­ریزی استراتژیک"(ویژه مدیران میانی)، "رهبری آموزشی" (ویژه مدیران گروه)، "‌سنجش و اندازه­گیری‌" (ویژه اعضای هیات علمی) و "مدیریت دانش" (ویژه کارکنان).

جناب آقای دکتر محمدرضا آهنچیان (عضو محترم هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی) و جناب آقای دکتر مرتضي کرمی (عضو محترم هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی) به عنوان متخصصین سنجش اثربخشی دوره­های آموزشی در اجرای طرح همکاری نمودند.