برگزاري نشست آموزشي "نقش ارتباط موثر كلامي در مديريت از منظر قرآن" ويژه مديران ارشد دانشگاه

به منظور آشنايي مديران محترم ارشد دانشگاه با بحث "ارتباط موثر كلامي" و نقش با اهميتي كه اين بحث در مديريت دارد، نشست آموزشي "نقش ارتباط موثر كلامي در مديريت از منظر قرآن" توسط معاونت طرح و برنامه (گروه منابع انساني) برنامه‌ريزي و روز يك‌شنبه مورخ 06/12/1391 از ساعت 18 الي 20 در محل سازمان مركزي- سالن شوراي شماره يك توسط استاد دكتر انصاري ارايه گرديد.

در اين نشست جناب آقاي دكتر انصاري دو محور را مورد توجه قرار دادند. در ابتداي جلسه به صورت مختصر و فشرده به نقش ارتباط موثر كلامي در مديريت پرداخته شد. پس از آن در مورد ويژگي‌هاي كلام موثر از ديدگاه قرآن صحبت گرديد. در حوزه محتواي كلام دو ويژگي سديد و معروف بودن توضيح داده شد. در حوزه قالب و كلمات در كلام دو ويژگي ميسور و كريم بودن تبيين گرديد. نهايتا در حوزه شيوه ادا و لحن كلام به ويژگي لين بودن اشاره شد.

متأسفانه به علت محدوديت زماني، امكان پرسش و پاسخ ميسر نگرديد. بنابراين مباحث تكميلي در نشست‌هاي بعدي ارايه خواهد شد.

مديران حاضر در نشست آموزشي

فايل صوتي سخنراني آقاي دكتر انصاري