برگزاري جلسه "طرح ارزيابي عملكرد كاركنان" با حضور اعضاي كميته راهبري طرح و جمعي از مديران ستادي دانشگاه

به‌منظور ارزيابي جامع و عادلانه عملكرد كاركنان، معاونت اداري و مالي دانشگاه طراحي نظامي دقيق را در دستور كار خود قرار داد و انجام اين مهم را به معاونت طرح و برنامه محول نمود. در اين راستا، معاونت طرح و برنامه با همكاري يكي از اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه طرحي مطالعاتي را با عنوان "طراحي و استقرار نظام ارزيابي عملكرد كاركنان" آغاز نمود.

در ادامه و با هدف جمع‌آوري آخرين اطلاعات مشاغل موجود در دانشگاه، شرح وظايف هر شغل به عنوان مبنايي جهت شاخص‌گذاري و ارزيابي كاركنان شاغل در آن رشته شغلي لازم مي‌نمود. با توجه به نبود شرح وظايفي معين و مصوب، دانشگاه بر آن شد تا با همكاري جمعي از مديران ستادي، اين مهم را به انجام رساند.

بدين منظور جلسه‌اي با حضور اعضاي كميته راهبري طرح و جمعي از مديران ستادي دانشگاه در روز چهارشنبه مورخ 9/12/91 ساعت 14-12 در محل سالن شوراي دانشگاه برگزار گرديد. در اين جلسه ضمن توزيع مستندات مورد نياز جهت تدوين شرح وظايف، مقرر گرديد مديران محترم ستادي با همكاري مديران، سرپرستان و كاركنان تحت مديريت خود به مدت يك هفته مستندات مذكور را بررسي و در دومين جلسه‌اي كه در همين راستا و در جهت پاسخگويي به سؤالات و ابهامات ايشان در روز چهارشنبه مورخ 16/12/91 برگزار مي‌گردد، شركت نمايند.

DSC03471