برگزاری جلسه دوم طوفان فکری با موضوع "چگونه می توان از مشارکت بیشتر همکاران دانشگاهی و دانشجويان در ارايه پيشنهادهای بيشتر و مؤثرتر بهره مند شد؟"

پیرو جلسه­ ای که روز یک­شنبه،13 اسفند ماه به شيوه طوفان فکری با موضوع "چگونه می­توان از مشارکت بیشتر همکاران دانشگاهی و دانشجویان در ارایه پیشنهادهای بیشتر و مؤثرتر بهره­ مند شد؟"و با حضور دبیران کمیته­ های تخصصی برگزار گردید، جلسه دیگری روز یک­شنبه 27 اسفند ماه، ساعت 8 صبح در سازمان مرکزی، سالن جلسات طبقه اول تشکیل شد. در این جلسه اعضای گروه از 86 ايده امتیازبندی شده در سقف زماني تعيين شده براي جلسه (2 ساعت)، 40 ايده را بررسی نموده و به­ منظور ارزیابی و تعیین روش­ اجرایی هر یک از آن‌ها به بحث و تبادل نظر نشستند. لازم به ذکر است، 46 ایده باقیمانده در جلسه بعدی كه در سال 1392 برگزار خواهد شد، بررسی مي گردد. همچنین اسامی دبيران محترم حاضر در اين جلسه به­شرح ذیل می­ باشد:

1- سركار خانم نرگس حاجي زاده (دبير كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي حوزه رياست دانشگاه)

2- جناب آقاي حسين ضامني (دبير كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه)

3- سركار خانم انسيه اكبري معيني (دبير كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي معاونت اداري و مالي دانشگاه)

4- جناب آقاي دكتر سيد هادي ابراهيمي (دبير كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه)

5- جناب آقاي احسان سالاري (دبير كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي معاونت طرح و برنامه دانشگاه)

6- سركار خانم معصومه قهرماني (دبير كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي مركز اطلاعات، آمار و امور رايانه‌اي دانشگاه)

7- سركار خانم مليحه آريامنش (دبير كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي دانشكده ادبيات و علوم انساني)

8- سركار خانم تكتم كامل مقدم (دبير كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي دانشكده دامپزشكي)

9-  جناب آقاي سيد محمد بينش (دبير كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي)

10- جناب آقاي مجيد پازوكي شاهسوند (دبير كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي دانشكده علوم رياضي)

11- جناب آقاي شيرزاد اميري (دبير كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي شيروان)

12- جناب آقاي داود اسديان (دبير كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي دانشكده مهندسي)

 

DSC00012