چهل و نهمين شماره نشريه سامان مديريتی با موضوع "ارزيابی عملکرد کارکنان" منتشر شد

امروزه منابع انسانی جایگاه و نقش مؤثری در بهبود و توسعه سازمان­ ها دارند و یکی از مهم‌ترین و اساسی ­ترین عناصر سازمان محسوب می­شوند. از این رو مدیران باید در تدوین اهداف، استراتژی‌ها و سیاست­های سازمان، موضوع توسعه منابع انسانی را مورد توجه قرار دهند. توسعه و بهسازی نیروی انسانی متضمن وجود سامانه‌اي جهت ارزیابی عملکرد کارکنان است، به گونه­ ای كه نتايج حاصل از اين سامانه علاوه بر اينكه به فرد ياري رسانده تا به بازنگری در رفتار و عملکرد خود بپردازد به سازمان نيز اين اجازه را بدهد تا ..........

مشاهده نشريه