نوزدهمين شماره نشريه سامان آموزشي با موضوع "ويژگي‌هاي استاد خوب از ديدگاه دانشجويان" منتشر شد

آموزش صرفاً ارائه دانش به فراگيران نيست بلکه فرايندي است که طي آن سطح يادگيري و عوامل موثر بر آن نيز شناسايي مي‌شود. اگرچه شرايط و امکانات آموزشي يکي از عوامل مؤثر بر جريان يادگيري است، ولي بدون شک منابع انساني به ويژه اساتيد، مهم‌ترين عامل ...

مشاهده نشريه