زمان برگزاري آزمون و ارائه اسلايد دوره آموزشي "آشنايي با كارآفريني و روش‌هاي استقرار آن در دانشگاه"

زمان و مكان برگزاري آزمون: روز دوشنبه مورخ 92/03/20 ساعت 12 دانشكده ادبيات و علوم انساني

گروه 1: کلاس شماره 104

گروه 2: کلاس شماره 106

اسلايدهای دوره آموزشي "آشنايي با كارآفريني و روش‌هاي استقرار آن در دانشگاه"- مدرس: جناب آقاي بهرامي‌زاده"

دريافت اسلايدها