تكميل فرم نظرسنجي عملكرد كميته‌هاي تخصصي نظام پيشنهادها

كميته عالي نظام پيشنهادهاي دانشگاه به‌منظور دريافت نظرات پيشنهاددهندگان محترم در خصوص ارزيابي عملكرد كميته‌هاي تخصصي نظام پيشنهادها اقدام به طراحي فرم "نظرسنجي عملكرد كميته‌هاي تخصصي نظام پيشنهادها" نموده است. بديهي است پاسخ دقيق و صادقانه شما پيشنهاددهنده محترم به سوالات فرم مذكور، هديه‌اي است ارزشمند به اعضاي كميته عالي نظام پيشنهادهاي دانشگاه، كه عزمي راسخ در تبديل نظام پيشنهادهاي دانشگاه فردوسي مشهد به نظامي كارآمد و الگو براي خانواده بزرگ نظام آموزش عالي كشور دارند.

لازم به يادآوري است اولاً فرم مذكور فاقد نام بوده و از اطلاعات مندرج در آن صرفاً برای ارزیابی عملكرد كميته‌هاي تخصصي نظام پيشنهادها استفاده خواهد شد و ثانياً اين فرم فقط در پرتال پيشنهاددهندگان محترمي كه پيشنهادهاي آنان به كميته‌هاي تخصصي نظام پيشنهادها جهت بررسي ارسال گرديده، قرار گرفته است. بنابراين خواهشمند است جهت تكميل فرم حداكثر تا تاريخ 01/07/1392 به پرتال خود، منوي فرم‌ها و زيرمنوي ارسال فرم مراجعه و يا با انتخاب لينك فرم نظرسنجي در صفحه اصلي پرتال، فرم نظرسنجي مذكور را تكميل فرماييد.