برگزاری جلسه سوم طوفان فکری با موضوع "چگونه می توان از مشارکت بیشتر همکاران دانشگاهی و دانشجويان در ارايه پيشنهادهای بيشتر و مؤثرتر بهره مند شد؟"

پیرو جلسه­ای که روز یک­شنبه، 27  اسفند ماه 1391 به شيوه طوفان فکری با موضوع "چگونه می­توان از مشارکت بیشتر همکاران دانشگاهی و دانشجویان در ارایه پیشنهادهای بیشتر و مؤثرتر بهره­ مند شد؟"و با حضور دبیران کمیته­ های تخصصی برگزار گردید، جلسه دیگری روز سه‌شنبه 18 تير ماه 1392، ساعت 10 صبح در سازمان مرکزی، سالن جلسات (طبقه اول) تشکیل شد. در این جلسه اعضای گروه 46 ايده باقي‌مانده را در سقف زماني تعيين شده براي جلسه (2 ساعت) بررسی نموده و به­ منظور ارزیابی و تعیین روش­ اجرایی هر یک از آن‌ها به بحث و تبادل نظر نشستند. لازم به ذکر است، ايده‌هاي پذيرفته شده توسط اعضاي گروه در جلسه كميته عالي نظام پيشنهادها مطرح خواهد شد. همچنین اسامی دبيران محترم حاضر در اين جلسه به­شرح ذیل می­ باشد:

 1. سركار خانم الهام محمدي (دبير كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي حوزه رياست دانشگاه)
 2. سركار خانم انسيه اكبري معيني (دبير كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي معاونت اداري و مالي دانشگاه)
 3. سركار خانم فرزانه فرجامي (دبير كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه)
 4. جناب آقاي احسان سالاري (دبير كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي معاونت طرح و برنامه دانشگاه)
 5. سركار خانم معصومه قهرماني (دبير كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي مركز اطلاعات، آمار و امور رايانه‌اي دانشگاه)
 6.  سركار خانم مليحه آريامنش (دبير كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي دانشكده ادبيات و علوم انساني)
 7. سركار خانم تكتم كامل مقدم (دبير كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي دانشكده دامپزشكي)
 8. جناب آقاي سيد محمد بينش (دبير كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي)
 9. جناب آقاي نويد آستان بوس (دبير كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست)
 10.  جناب آقاي داود اسديان (دبير كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي دانشكده مهندسي)

همچنين اسامي دبيراني كه به‌علت مرخصي/ حضور در جلسه‌اي ديگر، نتوانستند در جلسه شركت نمايند، به شرح ذيل مي‌باشد:

 1. جناب آقاي حسين ضامني (دبير كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه)
 2. سركار خانم اعظم بدري (دبير كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي معاونت دانشجويي دانشگاه)
 3. جناب آقاي دكتر يعقوب مهارتي (دبير كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي دانشكده علوم اداري و اقتصادي)
 4. جناب آقاي مجيد پازوكي شاهسوند (دبير كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي دانشكده علوم رياضي)
 5. جناب آقاي محمدرضا عطاردي (دبير كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي دانشكده كشاورزي)
 6. جناب آقاي شيرزاد اميري (دبير كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي شيروان)

متاسفانه 5 نفر از دبيران نيز غيبت غير موجه داشتند.