انتخاب پيشنهاد برتر سال 1391 دانشگاه فردوسي مشهد

كميته عالي نظام پيشنهادهاي دانشگاه فردوسي مشهد به منظور شناسايي پيشنهاد برتر سال 1391، از تمامي كميته‌هاي تخصصي نظام پيشنهادها درخواست نمود، پيشنهاد برتر كميته خود را معرفي نمايند. پس از آن پيشنهادهاي معرفي شده، در جلسه كميته عالي نظام پيشنهادها مورخ 05/04/1392 مطرح و توسط اعضاي كميته عالي نظام پيشنهادها مورد بررسي قرار گرفت. پس از بررسي‌هاي انجام شده پيشنهاد معرفي شده توسط كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي معاونت اداري و مالي دانشگاه با شماره 6615 و با عنوان "اصلاح توان راکتیو موتورخانه فجر و کاهش هزینه برق مصرفی خوابگاه‌های فجر" به‌عنوان پيشنهاد برتر سال 1391 دانشگاه فردوسي مشهد انتخاب گرديد. اميد است با مدد الهي و مشاركت و همكاري اعضاي محترم دانشگاه در ارايه پيشنهادهاي سازنده و موثرتر، شاهد بالندگي و شكوفايي هر چه بيشتر دانشگاه خود باشيم.