انتشار اولين شماره نشريه سامان آماری (ويژه دانشگاه)

امروزه مديريت يكي از اركان اصلي فعاليت ها، رشد و تداوم موجوديت در هر سازمان و تشكيلات اداري است كه وظيفه اصلي آن، سياست گذاري، برنامه ريزي و تصميم گيري است. تحقق اين سه وظيفه مهم در مديريت، به گستره وسيعي از آمار و اطلاعات نياز دارد. در واقع نمي توان درباره برنامه ريزي انديشيد، اما به اطلاعات و آمار نياز نداشت.
در همين راستا با انتشار اين نشريه .......................

دريافت اولين شماره نشريه سامان آماری (ويژه دانشگاه)