انتشار اولين شماره نشريه سامان آماری (ويژه دانشکده ها)

مهم ترين رسالت واحد آمار و اطلاعات، ارائه گزارشات صحیح و دقيق از فعاليت هاي دانشگاه می باشد و در این راستا، انتشار سالنامه هاي آماري طی چند سال اخير توانسته بسياري از نيازهاي اطلاعاتی مديران را مرتفع سازد. با توجه به ويژگی سالنامه هاي آماري.......

دريافت اولين شماره نشريه سامان آماری (ويژه دانشکده ها)