تصويب بودجه تفصيلي در هيات امنا تا شهريور ماه

تصويب بودجه تفصيلي در هيات امنا تا شهريور ماه