آشنايی دانشجويان جديدالورود با نظام پيشنهادها در همايش فرهنگی و آموزشی

در همایش فرهنگی، آموزشی که از روز دوشنبه اول مهر الی روز چهارشنبه سوم مهر ماه 1392 ویژه دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید، با حضور همکاران واحد نظام پیشنهادها، فعالیت های این واحد برای دانشجویان تشریح شد.

DSC00349DSC00294

DSC00285DSC00227