پنجاه و يکمين شماره نشريه سامان مديريتی با موضوع "جايگاه اجرای راهبرد در مديريت راهبردی" منتشر شد

 

 

با توجه به تغییرات شدید محیطی و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی، لزوم پی شبینی آینده براساس این تغییرات به منظور ایجاد مزیت رقابتی، بیش از گذشته ملموس شده است. مدیریت راهبردی، به سازمان این امكان را م یدهد كه با شیو های خلاق و نوآورانه عمل كرده، سرنوشت خود را رقم زده و آینده را تحت كنترل خود درآورد. مدیریت راهبردی مجموعه تصمیمات و فعالیت هایی است كه در راستای تدوین، اجرا و كنترل راهبرد، جهت دستیابی...

ورود به صفحه آرشیو نشریه سامان مدیریتی