انتشار سالنامه آماری سال 1391 دانشگاه فردوسی مشهد

انتشار سالنامه آماري دانشگاه از سال 1386 تا كنون با هدف تهيه و گردآوري اطلاعات، اقدامي است كه قطعا استمرار آن ما را به "مديريت مبتني بر اطلاعات" كه از اركان اصلي رشد و تداوم يك سازمان مي‌باشد، نزديك مي‌نمايد. در حقيقت انتشار سالنامه آماري در حكم پاسخ به دو نياز مهم يك سازمان يعني "مديريت" و "اطلاعات" مي‌باشد. هر گونه سياستگذاري، برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري براي سازمان، بدون در دست داشتن آمار و اطلاعات كافي، دقيق و به‌هنگام از شرايط وضع موجود و نيز شرايط گذشته، نه تنها ما را به وضعيتي ايده‌آل نزديك نمي‌كند، بلكه تهديدي براي آينده نيز محسوب مي‌شود. از اين رو سالنامه آماری سال 1391 دانشگاه را با اهداف بيان شده تدوين و در اختيار كليه مديران و علاقه‌مندان قرار مي‌دهيم. مطمئنيم به علت محدوديت های موجود، مجموعه حاضر دارای کاستی هايی نيز مي‌باشد که استدعا داريم با ارائه نظرات، پيشنهادات و انتقادات خود ما را در تهيه سالنامه‌های جامع تر در سال‌های آتی ياری رسانيد. پيشاپيش از كليه مديران و كارشناسان محترمي كه همكاري صميمانه با اين معاونت داشته‌اند،  سپاسگزاريم.

 

ورود به صفحه دستاوردهای واحد آمار و اطلاعات