برگزاري مراسم روز زن و تقير از همکاران منتخب شش ماهه دوم سال 1392

برگزاري مراسم روز زن و تقدیر از همکاران منتخب شش ماهه دوم سال 1392DSC00529