انتشار دومین شماره نشريه سامان آماری (ويژه دانشگاه)

” آمار“ زیربناي تمام حرکت هایی است که در یک سازمان انجام می شود. بدیهی است در صورتی که آمار قابل اطمینان در سازمان وجود نداشته باشد، فرآیند برنامه ریزي متأثر از آن با مشکل رو به رو شده و امکانات موجود در مسیر درست هزینه نخواهد گردید. به بیان دیگر، آمار مهمترین ابزار ارزیابی عملکرد گذشته، نظم بخشی فعالیت هاي حال و برنامه ریزي براي آینده در هر سازمان محسوب می شود؛ مقوله اي که روز به روز بر ارزش آن افزوده شده و به همین دلیل، دنیاي امروز را دنیاي آمار و احتمالات نام نهاده اند...

دريافت دومین شماره نشريه سامان آماری (ويژه دانشگاه)