انتشار دومین شماره نشريه سامان آماری (ويژه دانشکده ها)

مهم ترین رسالت واحد آمار و اطلاعات، ارائه گزارشات صحیح و دقیق از فعالیت هاي دانشگاه می باشد و در این راستا، انتشار سالنامه هاي آماري طی چند سال اخیر توانسته بسیاري از نیازهاي اطلاعاتی مدیران را مرتفع سازد. با توجه به ویژگی سالنامه هاي آماري که به ارائه حجم انبوهی از اطلاعات دانشگاه در حوز ههاي مختلف م یپردازد و هر گونه تحلیل و تفسیري را به خواننده واگذار می کند، بر آن شدیم...

دريافت دومین شماره نشريه سامان آماری (ويژه دانشکده ها)