جايگاه دانشگاه فردوسي مشهد در نظام رتبه بندي ليدن (2014)

نظام رتبه‌بندي ليدن هر ساله دانشگاه‌هاي برتر جهان را بر اساس دو دسته شاخص‌هاي تاثير و شاخص‌هاي همكاري به صورت كلي و زمينه‌اي رتبه‌بندي مي‌نمايد. از آنجا كه در مجموعه شاخص‌هاي ارزيابي اين نظام، شاخص‌هاي ذهني و قضاوتي وجود نداشته و منبع گردآوري اطلاعات در آن، پايگاه اطلاعاتي Web of Science مي‌باشد، نتايج اين نظام، مهم و معتبر تلقي مي‌گردد. دانشگاه فردوسي مشهد تا كنون در نتايج اين نظام حضور نداشته اما در رتبه‌بندي كلي و زمينه‌اي سال 2014 اين نظام موفق به احراز رتبه شده است.

 

     نظام رتبه‌بندي ليدن[1] 2014

  • مقدمه

مركز مطالعات دانشگاه علم و فناوري ليدن ، فعاليت خود را در هلند از سال 2007 در زمينه ارزیابی عملكرد علمي دانشگاه‌هاي جهان آغاز نموده است. اين موسسه سالانه 750 دانشگاه برتر جهان را بر اساس شاخص‌هاي علم‌سنجي رتبه‌بندي مي‌نمايد. شاخص‌هاي اين نظام به دو دسته كلي شاخص‌هاي تأثير و همكاري‌ تقسيم مي‌شوند. اطلاعات مربوط به اين شاخص‌ها از پايگاه داده‌ علوم (Web of Science) جمع‌آوري شده و نتايج سال 2014 بر اساس اطلاعات سالهاي 2009- 2012 مي‌باشد. اين نظام علاوه بر رتبه‌بندي كلي، دانشگاه‌‌هاي برتر را در 7 زمينه علوم شناختي و بهداشتي،‌ علوم زيست محيطي، علوم زيستي، مهندسي و علوم كامپيوتر و رياضيات ، علوم پزشكي، علوم طبيعي و علوم اجتماعي نيز معرفي مي‌نمايد.

  • شاخص‌هاي ارزيابي
  • شاخص‌هاي تاثير:

ü   تعداد مقالات (P)[2]: تعداد مقالات دانشگاه بدون احتساب مقالات منتشر شده با همكاري ساير دانشگاه‌ها و موسسه‌ها و مقالات مشترك بين‌المللي در سالهاي 2009 تا 2012.

ü   ميانگين امتياز استناد[3](MCS) : میانگین امتیاز کلی استناد به تولیدات علمی دانشگاه

ü   ميانگين نرمالیزه امتياز استناد[4](MNCS) : میانگین امتیاز استناد به تولیدات علمی دانشگاه بر اساس رشته و سال

ü   سهم دانشگاه در 10% پراستنادترين توليدات علمي [5](PP top 10%): اين شاخص، موثرترين شاخص در رتبه‌بندي ليدن معرفي شده است.

  • شاخص‌هاي همكاري:

ü   تعداد مقالات (P): تعداد مقالات دانشگاه با احتساب مقالات منتشر شده با همكاري ساير دانشگاه‌ها و موسسه‌ها و مقالات مشترك بين‌المللي در سالهاي 2009 تا 2012.

ü   سهم توليدات علمي مشترك با ساير سازمان‌ها [6](PP collab)

ü   سهم توليدات علمي مشترك بين‌المللي [7](PP int collab)

ü   سهم توليدات علمي مشترك با صنعت  [8] (PP UI collab)

ü   سهم توليدات علمي مشترك در مسافت‌هاي جغرافيايي كوتاه (PP <100km)[9]

ü   سهم توليدات علمي مشترك در مسافت‌هاي جغرافيايي طولاني(PP >1000km) [10]

منبع: سایت اصلی ليدن www.leidenranking.com


 

 

 

 

جدول 1: رتبه‌بندي كلي دانشگاه‌هاي برتر ايران بر اساس شاخص‌هاي تاثير

 

رتبه

تعداد مقالات

ميانگين امتياز استناد

ميانگين نرمالیزه امتياز استناد

سهم دانشگاه در 10% پراستنادترين توليدات علمي

1

آزاد اسلامي

صنعتي شريف

صنعتي اميركبير

صنعتي اميركبير

2

تهران

تربيت مدرس

علم و صنعت ايران

تبريز

3

صنعتي اميركبير

صنعتي اصفهان

صنعتي اصفهان

صنعتي اصفهان

4

صنعتي شريف

تبريز

صنعتي شريف

علم و صنعت ايران

5

علوم پزشكي تهران

شيراز

تبريز

صنعتي شريف

6

تربيت مدرس

علوم پزشكي تهران

تهران

تهران

7

علم و صنعت ايران

تهران

تربيت مدرس

شهيد بهشتي

8

صنعتي اصفهان

علم و صنعت ايران

شهيد بهشتي

تربيت مدرس

9

شيراز

شهيد بهشتي

شيراز

فردوسي مشهد

10

شهيد بهشتي

صنعتي اميركبير

فردوسي مشهد

شيراز

11

فردوسي مشهد

فردوسي مشهد

آزاد اسلامي

آزاد اسلامي

12

تبريز

آزاد اسلامي

علوم پزشكي تهران

علوم پزشكي تهران

 

       

 

 

 

                                

 

جدول 2: رتبه‌بندي كلي دانشگاه‌هاي برتر ايران بر اساس شاخص‌هاي همكاري

 

رتبه

تعداد مقالات

نسبت توليدات علمي مشترك با ساير دانشگاه‌ها و موسسه‌‌ها

نسبت توليدات علمي مشترك بين‌المللي

نسبت توليدات علمي مشترك با صنعت

سهم توليدات علمي مشترك در مسافت‌هاي جغرافيايي

كمتر از 100 كيلومتر

بيشتر از 1000 كيلومتر

1

آزاد اسلامي

علوم پزشكي تهران

صنعتي اصفهان

تهران

آزاد اسلامي

صنعتي اصفهان

2

تهران

آزاد اسلامي

صنعتي شريف

صنعتي شريف

علوم پزشكي تهران

صنعتي شريف

3

علوم پزشكي تهران

تهران

تهران

تربيت مدرس

تربيت مدرس

تهران

4

صنعتي شريف

تربيت مدرس

شيراز

صنعتي اميركبير

شهيد بهشتي

شيراز

5

تربيت مدرس

شهيد بهشتي

تبريز

صنعتي اصفهان

صنعتي اميركبير

فردوسي مشهد

6

صنعتي اميركبير

تبريز

فردوسي مشهد

تبريز

تهران

تبريز

7

علم و صنعت ايران

فردوسي مشهد

علوم پزشكي تهران

علوم پزشكي تهران

علم و صنعت ايران

علوم پزشكي تهران

8

صنعتي اصفهان

صنعتي شريف

شهيد بهشتي

فردوسي مشهد

صنعتي شريف

شهيد بهشتي

9

شيراز

صنعتي اميركبير

تربيت مدرس

علم و صنعت ايران

تبريز

تربيت مدرس

10

شهيد بهشتي

شيراز

آزاد اسلامي

آزاد اسلامي

فردوسي مشهد

آزاد اسلامي

11

فردوسي مشهد

صنعتي اصفهان

علم و صنعت ايران

شيراز

شيراز

علم و صنعت ايران

12

تبريز

علم و صنعت ايران

صنعتي اميركبير

شهيد بهشتي

صنعتي اصفهان

صنعتي اميركبير

 

 

 

 

 

جدول 3: رتبه‌بندي زمينه‌اي دانشگاه‌هاي برتر ايران بر اساس شاخص‌هاي تاثير (تعداد مقالات)

 

رتبه

علوم شناختي و بهداشتي

علوم زيست محيطي

علوم زيستي

مهندسي و علوم كامپيوتر و رياضيات

علوم پزشكي

علوم طبيعي

علوم اجتماعي

1

علوم پزشكي تهران

تهران

تهران

صنعتي اميركبير

علوم پزشكي تهران

آزاد اسلامي

آزاد اسلامي

2

-

آزاد اسلامي

آزاد اسلامي

صنعتي شريف

آزاد اسلامي

صنعتي شريف

تهران

3

-

تربيت مدرس

علوم پزشكي تهران

آزاد اسلامي

تربيت مدرس

تهران

-

4

-

علم و صنعت ايران

تربيت مدرس

تهران

شهيد بهشتي

تربيت مدرس

-

5

-

صنعتي امير كبير

فردوسي مشهد

علم و صنعت ايران

تهران

صنعتي امير كبير

-

6

-

شيراز

شيراز

صنعتي اصفهان

شيراز

شيراز

-

7

-

صنعتي اصفهان

صنعتي اصفهان

تربيت مدرس

-

صنعتي اصفهان

-

8

-

صنعتي شريف

تبريز

فردوسي مشهد

-

شهيد بهشتي

-

9

-

تبريز

شهيد بهشتي

شيراز

-

علم و صنعت ايران

-

10

-

علوم پزشكي تهران

-

تبريز

-

تبريز

-

11

-

فردوسي مشهد

-

شهيد بهشتي

-

فردوسي مشهد

-

12

-

-

-

-

-

علوم پزشكي تهران

-

 

 

 

 

 

جدول 4: رتبه‌بندي زمينه‌اي دانشگاه‌هاي برتر ايران بر اساس شاخص‌هاي همكاري (تعداد مقالات)

 

رتبه

علوم شناختي و بهداشتي

علوم زيست محيطي

علوم زيستي

مهندسي و علوم كامپيوتر و رياضيات

علوم پزشكي

علوم طبيعي

علوم اجتماعي

1

علوم پزشكي تهران

تهران

تهران

آزاد اسلامي

علوم پزشكي تهران

آزاد اسلامي

آزاد اسلامي

2

آزاد اسلامي

آزاد اسلامي

آزاد اسلامي

صنعتي امير كبير

آزاد اسلامي

صنعتي شريف

تهران

3

تهران

تربيت مدرس

علوم پزشكي تهران

صنعتي شريف

تربيت مدرس

تهران

علم و صنعت ايران

4

تربيت مدرس

صنعتي امير كبير

تربيت مدرس

تهران

تهران

تربيت مدرس

-

5

-

علم و صنعت ايران

فردوسي مشهد

علم و صنعت ايران

شهيد بهشتي

صنعتي اصفهان

-

6

-

شيراز

شيراز

صنعتي اصفهان

شيراز

صنعتي امير كبير

-

7

-

صنعتي شريف

شهيد بهشتي

تربيت مدرس

صنعتي امير كبير

شيراز

-

8

-

صنعتي اصفهان

صنعتي اصفهان

فردوسي مشهد

-

شهيد بهشتي

-

9

-

تبريز

تبريز

شيراز

-

علم و صنعت ايران

-

10

-

علوم پزشكي تهران

-

تبريز

-

تبريز

-

11

-

فردوسي مشهد

-

شهيد بهشتي

-

فردوسي مشهد

-

12

-

شهيد بهشتي

-

-

-

علوم پزشكي تهران

-

 

 

 [1] Leiden Ranking

[2] Number of publication

[3] Mean Citation Score

[4] Mean Normalized Citation Score

[5] Proportion of top 10% publications

[6] Proportion of interinstitutional collaborative publications

[7] Proportion of international collaborative publications

[8] Proportion of collaborative publications with industry

[9] Proportion of short distance collaborative publications

[10]Proportion of long distance collaborative publications