انتصاب جناب آقای دكتر محمد لگزيان به سمت معاون طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مشهد

دكتر محمد لگزيان معاون طرح و برنامه دانشگاه  شد

دكتر محمد كافي رئیس دانشگاه فردوسی مشهد طي حكمي دكتر محمد لگزيان دانشيار دانشكده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسی مشهد را به عنوان معاون  طرح و برنامه دانشگاه  منصوب كرد.

در اين حكم آمده:

با توجه به دانش، تجربه و شايستگي هاي جنابعالي، به موجب اين حكم، با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي، به مدت دو سال به عنوان معاون طرح و برنامه دانشگاه فردوسي مشهد منصوب مي‌شويد. جايگاه خاص اين معاونت و نقش ويژه آن در روند فعاليت هاي كمي و كيفي دانشگاه ايجاب مي كند تا با استفاده از آخرين دست آوردهاي علمي، به كارگيري دانش و تجربه متخصصان حوزه هاي مختلف و بهره گيري از نظرات عموم دانشگاهيان محترم، با تلاشي مداوم و پيوسته، برنامه فعاليت هاي مختلف دانشگاه را تهيه و به روز رساني كنيد. توجيه مديران با هدف فراهم آوردن زمينه اجراي اين برنامه ها، موضوعي مهم و اساسي است كه همواره بايد مد نظر قرار داشته باشد.

از خداوند متعال براي جنابعالي موفقيت و سربلندي آرزومندم

گفتني است: تصدي مديريت دانشجویی دانشگاه در سال هاي 73  تا 76 ، معاونت اداری و مالی دانشکده علوم اداری و اقتصاد،در سال هاي77 تا  81 و مدیریت گروه آموزشی مدیریت در سالهای 86 تا 90 از سوابق اجرايي دكتر محمد لگزیان مي باشد.