انتشار نشريه سامان مديريتی شماره 52 با عنوان "دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان سازمان يادگيرنده"

در جهان رقابتي امروز، سازماني امكان بقا دارد كه بتواند خود را پيوسته با تغييرات پيرامونش وفق دهد. محيطهاي دانشگاهي در اواخر قرن بيستم يكي از بي سابقه ترين تغييرات را تجربه كردند. ظهور دانشگا ههاي مجازي، کاهش حمايتهاي دولتي، افزايش شهريه ها، افزايش تعداد فراگيران غير سنتي، افزايش دانشگاه هاي غيرانتفاعي، افزايش هزينه هاي آموزشي، جهاني شدن آموزش و تغييرات تکنولوژيکي از جمله چالشهايي هستند که دانشگاه ها با آن رو برو هستند. دانشگاه ها بايستي به اين چالشها واکنش نشان دهند، چرا كه عدم انعطاف...............

ورود به صفحه آرشيو سامان مديريتی و مشاهده نشريه