انتصاب مدير برنامه ريزي و ارزيابي عملكرد و مدير فرآيندها و ساختار


جناب آقای دكتر كافي رئیس محترم دانشگاه فردوسی مشهد طي حكمي جناب آقای دكتر یعقوب مهارتی (استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی) را به عنوان مدیر برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد و جناب آقای دکتر محمد مهدی فراحی (استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی) را به عنوان مدیر فرآیندها و ساختار منصوب کرد.