برگزاری جلسه فرآیند آموزانه مدرسان

جلسه‌اي با هدف اجراي فاز دوم پياده‌سازي فرايند "آموزانه مدرسان" با حضور معاونان آموزشي و تحصيلات تكميلي، پژوهش و فناوري و طرح و برنامه، مديران برنامه و بودجه، تحصيلات تكميلي، ‌پژوهشي و فرايندها و ساختار، رييس مركز اطلاعات، آمار و امور رايانه‌اي و كارشناسان مربوطه در روز پنجشنبه 93/04/12 در محل سالن شوراي معاونت طرح و برنامه برگزار گرديد. مهندسي مجدد فرايند "آموزانه مدرسان" از سال 1389 به سفارش معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي در دستوركار معاونت طرح و برنامه قرار گرفت بود که پس از تصويب مدل بازطراحي‌شده در هيات رييسه دانشگاه، فاز نخست آن پياده‌سازي مدل جديد فرايند با استقرار سيستم الكترونيكي آموزانه از ابتداي نيمسال اول سال تحصيلي 92-1391 در دانشگاه انجام شد.