فراخوان طرح پژوهشي ساماندهي وضعيت تردد در دانشگاه فردوسي مشهد

در راستاي تعيين "سياست‌هاي كلان تردد و حمل و نقل در پرديس دانشگاه" و تاكيدات رياست محترم دانشگاه مبني بر ساماندهي وضعيت تردد در دانشگاه فردوسي مشهد، معاونت طرح و برنامه دانشگاه در نظر دارد اين موضوع را در قالب طرح پژوهشي و يا حمايت از پايان‌نامه دانشجويي مقطع كارشناسي‌ارشد در رشته‌هاي مرتبط مورد مطالعه و بررسي قرار دهد. در همين راستا از كليه اساتيد، پژوهشگران و دانشجويان تحصيلات تكميلي دعوت مي‌شود پيشنهاده طرح پژوهشي خود را تا تاريخ 1393/07/15 به اين معاونت ارسال نمايند.