برگزاري سومين نشست عادي كميسيون دايمي هيات امنا

سومين نشست عادي كميسيون دايمي هيات امناي امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي استانهاي خراسان رضوي و شمالي در تاريخ 1393/06/19 از ساعت 9 صبح تا 17 در محل مركز رفاهي دانشگاه فردوسي مشهد با حضور جناب آقاي دكتر مجتبي شريعتي نياسر رئيس محترم كميسيون دايمي هيات امنا و ساير اعضا تشكيل و موضوعات پيشنهادي مورد بحث و برسي قرار گرفت و تعدادي از موضوعات به تصويب رسيد.