برگزاري دومين نشست عادي هيات امنا

دومين نشست عادي هيات امناي امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي استانهاي خراسان رضوي و شمالي در تاريخ 1393/07/03 از ساعت 14 تا 16:30 در محل مركز رفاهي دانشگاه فردوسي مشهد با حضور جناب آقاي دكتر محمد علي نجفي سرپرست محترم وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير اعضا تشكيل و كليه موضوعات مطروحه به تصويب رسيد.