برگزاري پنجمين جلسه دبيرخانه شوراي راهبري بازنگري سند راهبردي دانشگاه فردوسي مشهد

پنجمين جلسه دبيرخانه شوراي راهبري بازنگري سند راهبردي دانشگاه فردوسي مشهد در تاريخ 1393/07/07 در معاونت طرح و برنامه با حضور اعضاي اين دبيرخانه برگزار گرديد. در اين جلسه بخشي از راهكارهاي فرهنگ‌سازي برنامه‌محوري در دانشگاه فردوسي مشهد مورد بررسي قرار گرفت.

برومند