انتشار نشريه سامان مديريتی شماره 54 با عنوان "برنامه‌ريزي و نظام آموزش عالي"

انتشار نشريه سامان مديريتی شماره 54 با عنوان "برنامه‌ريزي و نظام آموزش عالي"Saman54 final Page 1

Saman54 final Page 2

Saman54 final Page 3

Saman54 final Page 4

Saman54 final Page 5