تعيين واحد موظف اعضاي هيات علمي داراي سمت اجراي در بنياد ملي نخبگان

تعيين واحد موظف اعضاي هيات علمي داراي سمت اجراي در بنياد ملي نخبگان