عدم مصداق ورود اطلاعات تشكيلات دانشگاهها در سامانه تشكيلات كارمند ايران

عدم مصداق ورود اطلاعات تشكيلات دانشگاهها در سامانه تشكيلات كارمند ايران