معرفی دبيران برتر کميته های تخصصی نظام پیشنهادهای دانشگاه فردوسی مشهد در شش ماهه اول 1393

معرفی دبیران برتر کمیته های تخصصی نظام پیشنهادهای دانشگاه فردوسی مشهد در شش ماهه اول 1393

دبیران کمیته های تخصصی نظام پیشنهادها در بازه زمانی شش ماهه بر اساس شاخص های ده گانه مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می گیرند. دبیران برتر کمیته تخصصی نظام پیشنهاد در شش ماهه اول سال 1393 به شرح ذیل می باشد:

1.رتبه اول: سرکار خانم نسترن فرمانبر، دبیر کمیته تخصصی نظام پیشنهادهای معاونت اداری و مالی- 16/56 امتیاز

2.رتبه دوم: سرکار خانم ملیحه آریامنش، دبیر کمیته تخصصی نظام پیشنهادهای دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 24/53 امتیاز

3.رتبه سوم: سرکار خانم معصومه قهرمانی، دبیر کمیته تخصصی نظام پیشنهادهای مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات - 49/45 امتیاز

 

دبیرخانه نظام پیشنهادها آماده دریافت پیشنهادهای اعضای دانشگاه می باشد.