انتشار نشريه سامان مديريتی شماره 55 با عنوان " آشنایی با کارآفرینی و دانشگاه کارآفرین"

انتشار نشريه سامان مديريتی شماره 55 با عنوان " آشنایی با کارآفرینی و دانشگاه کارآفرین"