بر گزاري سومين جلسه كميته عالي نظام پيشنهادها

سومين جلسه كميته عالي نظام پيشنهادها در روز سه شنبه 93.12.5 در معاونت طرح و برنامه برگزار گرديد. از مهم ترين تصميمات اين جلسه مي توان به فعال سازي نظام پيشنهادهاي دانشجويي و تدوين آئين نامه پاداش اشاره كرد.

DSC00908

DSC00906

DSC00907