نشست مشترك هيأت رئيسه و اعضاي شوراي راهبردي دانشگاه فردوسي مشهد و نمايندگان موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي

نشست مشترك هيأت رئيسه و اعضاي شوراي راهبردي دانشگاه فردوسي مشهد و نمايندگان موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي در روز سه‌شنبه 1394/02/01 به منظور گسترش زمينه‌هاي همكاري در حوزه سياستگذاري و برنامه‌ريزي آموزش عالي، در قالب پياده‌سازي كارويژه‌هاي دفتر دانشگاه‌پژوهي بين موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي و معاونت طرح و برنامه دانشگاه فردوسي مشهد و انتقال تجربيات حاصل به ستاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير دانشگاه‌هادر محل سالن شوراي سازمان مركزي برگزار گرديد.

در اين نشست ابتدا ظرفيت‌ها و طرح‌هاي مطالعاتي موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي معرفي گرديد و سپس محورهاي همكاري دانشگاه فردوسي مشهد و موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي و همچنين مباحث مقدماتي در خصوص الزامات و سازكارهاي مورد نياز در خصوص شكل‌گيري منطقه ويژه دانشگاهي مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

با توجه به موقعيت جغرافيايي دانشگاه فردوسي مشهد و داشتن مرزهاي مشترك با كشورهاي مختلف، همچنين جايگاه علمي برتر دانشگاه فردوسي مشهد در منطقه و وجود مديران و كارشناسان متخصص و علاقه‌مند در اين دانشگاه، امكان و فضاي گفتگو و مطالعه در اين خصوص را فراهم آورده است. هدف از ايجاد منطقه ويژه دانشگاهي كاهش موانع و مشكلات رشد، تعالي و توسعه علمي از يك سو و افزايش كارايي و اثربخشي، گسترش حوزه عملكردي دانشگاه، تضمين كيفيت و سرآمدي در منطقه و موفقيت در عرصه‌هاي رقابت بين‌المللي از سوي ديگر مي‌باشد.

DSC00926

DSC00927