تشكيل اولين جلسه كارگروه طراحي و استقرار سيستم‌هاي اطلاعات مديريت

اولين جلسه كارگروه سيستم‌هاي اطلاعات مديريت با حضور معاون طرح و برنامه، رئيس مركز فاوا، آقاي دكتر طهمورث پور و كارشناسان مربوطه تشكيل گرديد. در اين جلسه ابتدا نكاتي پيرامون اهميت استقرار سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در دانشگاه مطرح و سپس گزارشي از وضعيت موجود و اقدامات انجام گرفته در مركز فاوا ارائه گرديد. همچنين در خصوص سازوكار و نحوه اجراي پروژه سيستم‌هاي اطلاعات مديريت بحث و تبادل نظر صورت گرفت. لازم به توضيح است كه پروژه طراحي و استقرار سيستم‌هاي اطلاعات مديريت يكپارچه در دانشگاه با هدف تامين هر چه مطلوب‌تر نيازمندي‌هاي اطلاعاتي مديران در فرايند تصميم‌گيري‌هاي سازماني به عنوان يكي از پروژه‌هاي در دست اقدام با درجه اهميت و اولويت بالا در حوزه معاونت طرح و برنامه محسوب مي‌شود.