جلسه آسيب شناسي ساختار دانشکده¬ها با حضور منتخبي از روساي دانشکده¬ها

جلسه آسيب شناسي ساختار دانشکده­‌ها با حضور منتخبي از روساي دانشکده­‌ها برگزار گرديد. در اين جلسه، پس از ارائه پيشينه تغييرات ساختاري دانشکده­‌ها توسط مدير فرايندها و ساختار، روساي محترم دانشکده‌­ها به بحث و ارائه ديدگاه­‌ها و نقطه نظرات خود در خصوص ساختار فعلي دانشکده­‌ها پرداختند.DSC00933

DSC00935

DSC00934