جلسه آسيب شناسي ساختار دانشکده¬ها با حضور منتخبي از روساي دانشکده¬ها

جلسه آسيب شناسي ساختار دانشکده ­ها با حضور منتخبي از روساي دانشکده ­ها

DSC00934