برگزاري پنجمين نشست عادي كميسيون دايمي

پنجمين نشست عادي كميسيون دايمي هيات امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي استان خراسان رضوي در روز پنجشنبه مورخ 1394/02/17 ساعت 9 تا 13 در محل مركز رفاهي دانشگاه فردوسي مشهد تشكيل و پس از بررسي موضوعات پيشنهادي موسسات عضو هيات امنا، در هر مورد اتخاذ تصميم گرديد.