برگزاري چهارمين نشست عادي هيات امنا

چهارمين نشست عادي هيات امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 1394/03/21 در مشهد برگزار خواهد شد.