جلسه بررسي ساختار پيشنهادي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه

در راستاي اجراي پروژه بازنگري ساختار سازماني دانشگاه،‌ اولين جلسه بررسي ساختار پيشنهادي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه در روز يكشنبه 94/02/27 در محل معاونت طرح و برنامه برگزار گرديد. هدف از برگزاري اين جلسات نقد و بررسي ساختار پيشنهادي بر اساس نتايج مطالعه صورت گرفته در مديريت فرايندها وساختار مي‌باشد.

IMG 8700

 

IMG 8701