اجراي پيشنهاد شماره 10282 تغيير تصادفي صفحه خروج از Webmail دانشگاه فردوسي مشهد

پيروي اجراي پيشنهاد شماره 10282 (آقاي سعيد نور عليزاده جوان) مبني بر معرفي وب سايت هاي دانشگاه و كمك به بالارفتن ميزان بازديد آنها، تغييري در لينك خروج از webmail اعمال شده است به اين ترتيب كه كاربر در هر بار خروج از Webmail به طور تصادفي به سايت هاي معرفي شده (مانند سايت آگهي ها، مفاخر، دانش آموختگان، تربيت بدني، پاد، سايت دانشگاه، معاونت فرهنگي و ....) هدايت مي شود.