برگزاري جلسات كميته تلفيق سند راهبردي دانشگاه فردوسي مشهد

با گذشت حدود 9 ماه از آغاز فرايند بازنگري سند راهبردي دانشگاه، با مشاركت فعال، سازنده و مجدانه معاونت‌ها و واحدهاي ستادي، بخش عمده‌اي از اين فرايند تحقق يافته است. با تدوين شاخص‌هاي مرتبط با هر يك از اهداف كلان دانشگاه (به عنوان يكي از مهمترين مراحل اين فرايند)، در راستاي حصول اطمينان از هماهنگي اين حركت جمعي، جلسات متعدد كميته تلفيق سند راهبردي دانشگاه (متشكل از نمايندگان شوراي راهبري بازنگري سند راهبردي و نمايندگان معاونت‌ها و واحدهاي ستادي دانشگاه)، جهت بررسي انسجام و يكپارچگي، شفافيت و روايي محتوايي شاخص‌هاي سند راهبردي در حال برگزاري است.

20150606 IMG 6460

20150606 IMG 6466