برگزاري نخستين نشست مسوولين سند راهبردي دانشكده‌ها

در آستانه اجرايي شدن مشاركت دانشكده‌ها در فرايند تداوم اجرا و بازنگري سند راهبردي دانشگاه، نخستين نشست مسوولين سند راهبردي دانشكده‌ها در معاونت طرح و برنامه برگزار گرديد. در اين نشست، "سازوكارها، مراحل و الزامات مشاركت دانشكده‌ها و همچنين نظرات و پيشنهادات مسوولين سند راهبردي دانشكده‌ها" در اين خصوص مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت.

IMG 8929IMG 8930unnamed